Thông tư số 19/2022/TT-BTNMT ngày 19/12/2022 của Bộ Tài nguyên môi trường Ban hành định mức kinh tế công tác địa vật lý

Ngày 01/2/2023

Thông tư số 19/2022/TT-BTNMT ngày 19/12/2022 của Bộ Tài nguyên môi trường Ban hành định mức kinh tế công tác địa vật lý