Thông tư 67-2022-TT-BTC ngày 07/11/2022 Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng QUỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Ngày 04/1/2023

Thông tư 67-2022-TT-BTC ngày 07/11/2022 Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập  và sử dụng QUỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp