Thông tư số 17/2022/TT-BKHCN ngày 16/12/2022 Ban hành định mức Kinh tế - Kỹ thuật dịch vụ xử lý yêu cầu xác nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam

Ngày 04/1/2023

Thông tư số 17/2022/TT-BKHCN ngày 16/12/2022 Ban hành định mức Kinh tế - Kỹ thuật dịch vụ xử lý yêu cầu xác nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam