Phổ biến Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Ngày 25/8/2022

 Bộ GTVT vừa có văn bản gửi các Vụ, Cục thuộc Bộ; Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Ban Quản lý dự án thuộc Bộ; các Sở Giao thông vận tải; các Tổng công ty, Trường, Viện thuộc Bộ về việc phổ biến văn bản quy phạm pháp luật.

 

Ngày 29/7/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT ngưng hiệu lực của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Bộ Giao thông vận tải thông báo đến các cơ quan, đơn vị nghiên cứu thực hiện.

Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia xem Tại đây!