Ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của các đơn vị thuộc Bộ GTVT

Ngày 25/8/2022

 Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1112/QĐ-BGTVT ngày 18/8/2022 về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải.

 

Theo đó, Ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải như sau: Về mức giá mua xe ô tô, đối với 01 xe trang bị cho Văn phòng Bộ để phục vụ Lãnh đạo Bộ tối đa không quá 2.500 triệu đồng/xe;  Đối với 03 xe trang bị cho các Vụ thuộc Bộ Giao thông vận tải theo mức giá mua xe phục vụ công tác chung tương ứng quy định tại Nghị định số 2 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ.

Nội dung Quyết định nêu rõ: Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng được ban hành tại Quyết định này, yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện việc mua sắm, bố trí, quản lý, sử dụng và xử lý xe ô tô chuyên dùng theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng đã ban hành, theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.