Triển khai Thông tư 38/2017/TT-BGTVT ngày 01/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 30/11/2017

 Ngày 01/11/2017 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 38/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2014/TT-BGTVT ngày 08 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/ 2017.