Đảng bộ Cục Quản lý đường bộ II quán triệt các Nghị quyết của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Ngày 10/5/2017

             Sáng ngày 10/5/2017, Đảng bộ Cục Quản lý đường bộ II tổ chức Hội nghị Quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, 05-NQ/ĐUK, 06-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tới toàn thể cán bộ, đảng viên Cơ quan Cục và các đơn vị trực thuộc.

 

http://cdb2.gov.vn/images/FCKImage/image/Hn.jpg 

 

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đào Văn Minh – Đảng ủy viên, Phó Cục trưởng Cục QLĐB II trình bày nội dung trọng tâm các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ban hành ngày 25/01/2017 gồm: Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan Nhà nước”; Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK về “Đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Nghị quyết 06-NQ/ĐUK về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay”.

Đồng chí nêu rõ mục đích của Hội nghị này để cụ thể hóa việc thực hiện 7 nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK; 6 nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK và 8 nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK đã đề ra; qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của toàn Đảng bộ Cục QLĐB II nhằm tạo sự thống nhất về ý chí, hành động trong nội bộ; mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình và tự giác, gương mẫu thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ và giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, động cơ đúng đắn và gương mẫu…

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Tường – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cục đã quán triệt, triển khai Chương trình hành động số 27-CTr/ĐU ngày 12/4/2017 của Đảng ủy Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Kế hoạch số 48-KH/ĐU ngày 27/4/2017 của Đảng ủy Cục Quản lý đường bộ II./.