Chỉ thị số 12/CT-BGTVT ngày 19/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 02/11/2015

 Chỉ thị về tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2015 trong ngành Giao thông vận tải (dowload tại đây)