Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ Công an.

Ngày 09/9/2015

 Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước (dowload)