Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng của Cục QLĐB II phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Ngày 08/6/2015

 

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ II

 
 

 


Số:    58/QĐ-CQLĐBII

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 


 Nghệ An, ngày 15 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng

phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

 
 

 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ II

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định 3220/QĐ-BGTVT ngày 22/8/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định 2208/QĐ-TCĐBVN ngày 24/9/2014 của Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục QLĐB II thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

Căn cứ công văn số 7033/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 31/12/2014 của Tổng cục ĐBVN về việc công bố áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008;

Theo đề nghị của Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng ISO Cục QLĐB II,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Cục Quản lý đường bộ II phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối vi các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng ISO Cục QLĐB II; Trưởng các phòng, đội chức năng Cơ quan Cục; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

       Nơi nhận:

      - Như Điều 3;

      - Tổng cục ĐBVN (để b/c);

      - các Phó Cục trưởng (để c/đ);

      - Lưu VT, Ban ISO.

CỤC TRƯỞNG

 

(Đã ký) 

 

 

 

Lê Ngọc Minh

 

Phụ lục

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ II

ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 58 /QĐ-CQLĐBII  ngày 15 tháng 01 năm 2015)

 

STT

Tên Quy trình

A.

Các văn bản hệ thống

1

Sổ tay chất lư­ợng

2

Chính sách chất lượng Cục QLĐB II 

3

Mục tiêu chất lượng Cục QLĐB II  

4

Qui trình Kiểm soát tài liệu

5

Qui trình Kiểm soát lưu trữ hồ sơ

6

Quy trình đánh giá nội bộ

7

Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp

8

Quy trình hành động khắc phục

9

Quy trình hành động phòng ngừa

10

Quy trình xem xét hệ thống quản lý chất lượng của Lãnh đạo Cục

11

Quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại tố cáo

B

Các quy trình theo chức năng nhiệm vụ được giao

I

Lĩnh vực quản lý bảo trì đường bộ

1

Quy trình tiếp nhận công trình vào khai thác, sử dụng và nghiệm thu hết bảo hành từ chủ đầu tư ngoài Cục QLĐB II

2

Quy trình quản lý thi công công trình xây dựng đường bộ

3

Quy trình tổ chức ứng dụng  khoa học và công nghệ trong đường bộ

4

Quy trình Quản lý công tác bảo dưỡng thường xuyên đường bộ

II

Lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông

1

Quy trình  cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng,  xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích tự hành trên đường bộ

2

Quy trình thống kê, báo cáo tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông

3

Quy trình cấp ấn phẩm, ấn chỉ vận tải

4

Quy trình cấp phép thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ

5

Quy trình khắc phục hậu quả bão lụt đảm bảo giao thông bước 1 trong ngành đường bộ 

III

Lĩnh vực thanh tra kiểm tra

1

Quy trình Thanh tra và xử  phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

2

Quy trình giải quyết tố cáo

3

Quy trình Xử lý đơn thư khiếu nại

IV

Lĩnh vực kế hoạch Kỹ thuật

1

Quy trình quyết toán giá trị khối lượng hoàn thành

2

Quy trình lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng

3

Quy trình Xây dựng kế hoạch bảo trì

4

Quy  trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

5

Quy trình thẩm định trình phê duyệt hồ sơ dự án

V

Lĩnh vực tài chính

1

Quy trình thanh quyết toán  nguồn vốn sửa chữa đuờng bộ và nguồn vốn khác

2

Quy trình tạm ứng và thanh toán kinh phí hoạt động cơ quan Cục

3

Quy trình quản lý tài sản cố định

VI

Lĩnh vực Tổ chức – Hành chính

1

Quy trình tiếp nhận, xử lý và quản lý văn bản đến

2

Quy trình quản lý văn bản đi và con dấu

3

Quy trình quản lý bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị văn phòng

4

Quy trình báo cáo tổng hợp

5

Quy trình kiểm soát  và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình

6

Quy trình quản lý đào tạo, bồi dưỡng

7

Quy trình quản lý tuyển dụng

8

Quy trình bổ nghiệm, bổ nhiệm lại cán bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                                                                                              

 

 

BẢN CÔNG BỐ

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ II

Công bố Hệ thống Quản lý chất lượng tại cơ quan Cục Quản lý đường bộ II phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với 06 lĩnh vực

(Kèm theo Quyết định số : 58/QĐ-CQLĐBII  ngày 15 tháng 01 năm 2015)

 

Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ban hành

 

 

 

                                          Nghệ An, ngày 15 tháng 01 năm 2015

                                           CỤC TRƯỞNG

 

                                               (Đã ký)

 

                                              Lê Ngọc Minh