Văn bản của Bộ GTVT và Cục Đăng kiểm Việt Nam về tháo gỡ khó khăn cho đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

Ngày 20/5/2015

1. Công văn số 934/ĐKVN-VAR ngày 20/3/2015 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc đề xuất tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp trong hoạt động vận tảỉ (Dowload).

 

2. Công văn số 4209/BGTVT-VT ngày 06/4/2015 của Bộ GTVT về việc thống nhất đề xuất tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp trong hoạt động vận tải (Dowload).

 

3. Công văn số 1151/ĐKVN-VAR ngày 08/4/2015 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc hướng dẫn văn bản số 4209/BGTVT-VT ngày 06/4/2015 của Bộ GTVT (Dowload).

 

4. Công văn số 4703/BGTVT-KHCN ngày 15/4/2015 của Bộ GTVT về việc tiếp tục thực hiện kiểm soát tải trọng phương tiện và tháo gỡ khó khăn cho đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô (Dowload).

 

5. Công văn số 1342/ĐKVN-VAR ngày 17/4/2015 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện văn bản số 4703/BGTVT-KHCN ngày 15/4/2015 của Bộ GTVT (Dowload).