Thông báo mời thầu dự án: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và xây bổ sung cống thoát nước QL7 tỉnh Nghệ An

Ngày 09/4/2015

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên bên mời thầu: Cục Quản lý Đường bộ II.

- Tên gói thầu: Xây lắp công trình.

- Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường đoạn Km4+00 - Km9+600; Km10+200 - Km15+593; Km16+640 - Km21+00; Km21+200 - Km21+750; Km22+200 - Km23+100; Km26+00 - Km27+00; Km33+00 - Km35+00; Km36+00 - Km37+00 và xây bổ sung cống thoát nước tại Km43+750 Quốc lộ 7, tỉnh Nghệ An.

 

- Giá gói thầu: 12.703.709.000 đồng  (Mười hai tỷ, bảy trăm linh ba triệu, bảy trăm linh chín nghìn đồng).

 

- Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ 00' ngày 15 tháng 04 năm 2015 đến trước 8 giờ 00' ngày 25 tháng 04 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Cục Quản lý Đường bộ II, số 58 - Phan Đăng Lưu - TP Vinh - Tỉnh Nghệ An, điện thoại số: (038) 3833.748, Fax (038) 3844439.

- Giá bán 01 bộ HSMT: Bán 01 bộ Hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng, tiền Việt Nam).

- Địa chỉ nhận HSDT: Cục Quản lý Đường bộ II, số 58 - Phan Đăng Lưu - TP Vinh - Tỉnh Nghệ An;

- Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00’ ngày 24/04/2015

- Bảo đảm dự thầu: Trị giá 130.000.000 đồng  (Một trăm ba mươi triệu đồng, tiền Việt Nam) dưới hình thức bảo lãnh của Ngân hàng và được gửi đến Cục Quản lý Đường bộ II, số 58 Phan Đăng Lưu - TP Vinh, tỉnh Nghệ An chậm nhất là vào 8 giờ 00' (giờ Việt Nam), ngày 25 tháng 04 năm 2015;

 

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai trước 9 giờ  (giờ Việt Nam) ngày 25 tháng 04 năm 2015, tại Cục Quản lý Đường bộ II, số 58 - Phan Đăng Lưu - TP Vinh - Tỉnh Nghệ An;

 

Cục Quản lý Đường bộ II kính mời đại diện các Nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.