Thông báo mời thầu Dự án: Sửa chữa bảo trì Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Diễn Châu (Km423+554-Km425+900) và thị trấn Quán Hành (Km449+300-Km451+000), tỉnh Nghệ An.

Ngày 08/4/2015

Thông báo mời thầu

- Tên bên mời thầu: Cục Quản lý Đường bộ II.

- Tên gói thầu: Tư vấn QLDA.

             - Tên dự án: Sửa chữa bảo trì Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Diễn Châu (Km423+554-Km425+900) và thị trấn Quán Hành (Km449+300-Km451+000), tỉnh Nghệ An.

- Giá gói thầu:  581.827.000 đồng  (Năm trăm tám mươi mốt triệu, tám trăm hai mươi bảy nghìn đồng)

             - Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi; 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ 00' ngày 15 tháng 04 năm 2015 đến trước 8 giờ 00' ngày 06 tháng 05 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Cục Quản lý Đường bộ II, số 58 - Phan Đăng Lưu - TP Vinh - Tỉnh Nghệ An, điện thoại số: (038) 3833.748, Fax (038) 3844439.

- Giá bán 01 bộ HSMT: Bán 01 bộ Hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng, tiền Việt Nam).

- Địa chỉ nhận HSDT: Cục Quản lý Đường bộ II, số 58 - Phan Đăng Lưu - TP Vinh - Tỉnh Nghệ An;

 

- Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00’ ngày 06 tháng 05 năm 2015

 

 

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai trước 9 giờ  (giờ Việt Nam) ngày 06 tháng 05 năm 2015, tại Cục Quản lý Đường bộ II, số 58 - Phan Đăng Lưu - TP Vinh - Tỉnh Nghệ An;

 

Cục Quản lý Đường bộ II kính mời đại diện các Nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.