Cơ cấu tổ chưc

Ngày 25/12/2014

Cơ cấu tổ chức

1.     Phòng Tổ chức - Hành chính;

2.     Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật;

3.     Phòng Tài chính;

4.     Phòng Quản lý - Bảo trì đường bộ;

5.     Phòng An toàn giao thông;

6.     Đội Thanh tra – An toàn;

7.     Chi cục Quản lý đường bộ II.1;

8.     Chi cục Quản lý đường bộ II.2;

9.     Chi cục Quản lý đường bộ II.3;

10.  Chi cục Quản lý đường bộ II.4;

11.  Chi cục Quản lý đường bộ II.5;

12.  Chi cục Quản lý đường bộ II.6;

13.  Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 2.