Triển khai Thông tư 38/2017/TT-BGTVT ngày 01/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải

 Triển khai Thông tư 38/2017/TT-BGTVT ngày 01/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải

 

Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung xây dựng hầm đèo Cù Mông vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung xây dựng hầm đèo Cù Mông vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Trang   
1