Hoạt động của Cục quản lý đường bộ II qua các thời

 Một số hình ảnh hoạt động của Cục quản lý đường bộ II qua các thời kỳ

1
2
3
4
5

Album khác: